DB_navi7
 

제목: 성경탐구시 144 귀가 간지러운 사람들을 위하여


글쓴이: 남곡/오완

등록일: 2009-10-17 15:45
조회수: 2450 / 추천수: 271
 
144. 귀가 간지러운 사람들을 위하여
       우리의 자녀들을 위한 유산


문명사학자인
석학 토인비는, 종교는 문명을 낳는
번데기라고 말했다.
역사연구가들은 오늘을 가리켜, 역사의 파괴시대라고
부른다. 로마시대로부터 비롯된,
종교적으로는 기독교에 바탕을 둔, 서구문명이
세계화를 실현함으로써, 서구문명이라는
개념은 소멸되고, 세계문명이
단일한 하나의 문명권을 이루어 놓은 셈이다.
기독교는
오늘의 세계문명의 뿌리 깊은 나무가되어
우리로 하여금, 역사의 주인공의 자리로 나오라한다.
무식했던 베드로와도 같이........


디모데후서 4 : 2
너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라
범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라


2 Timothy 4 : 2
Preach the word ; be instant in season, out of season ;
reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.


提摩太后書 4 : 2
務要傳道, 无論得時不得時, 總要專心, 幷用百般的忍耐, 各樣的
敎訓, 責備人, 警戒人, 勸勉人.


2-е Тимофею 4 : 2
Проповедуй слово, настой во время и ни во время,
обличай, запрщай, увещавай со всяким долготерпением
и назиданием.    

    
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
△ 이전글: 성경탐구시 145 하나님과 어떻게 만날 것인가
▽ 다음글: 성경탐구시 143 그럼에도 불구하고
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://parani.pe.kr/Design by Mungogae All rights reserved.